ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน  ผู้ใช้งานระบบ PVIS ของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

เพื่อให้การใช้งานระบบ PVIS มีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือจากสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดให้ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนในระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ให้ถูกต้องสอดคล้องกันกับคำขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนของสถานศึกษา ตามคู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายสำหรับผู้ดูแลระบบของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน (ผู้ดูแลระบบ)
เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้ใช้งานระบบปัจจุบัน  1  คน