ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้ใช้งานระบบ PVIS
แจ้งการประมวลผลของระบบ PVIS
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558 ข้อ 14 (12) จึงทำให้ยอด อน.4 เดือนตุลาคม 2560 เท่ากับยอด อน.4 เดือนกันยายน 2560 ดังนั้น หากสถานศึกษานำนักเรียน เข้า-ออก ในช่วงเดือนกันยายน(ตั้งแต่ 1 กันยายน 2560 - 30 กันยายน 2560) ระบบจะประมวลผล อน.5 และ อน.6 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 คลิกเพื่อดาวน์โหลดระเบียบ

แจ้งการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560
          สถานศึกษาสามารถดูยอดนักเรียนที่ใช้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 ได้ในระบบ PVIS เมนูรายงานประจำปี (อน.2 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560) คลิกเพื่อดูรายละเอียด หลักเกณ์ฯและมาตราฐานเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้ใช้งานระบบปัจจุบัน  1  คน